تبلیغات
غذادرمانی سرطان (زنده خواری "پخته نخوردن"تنها راه درمان سرطان است) - روند ترمیم پرده بکارت با روش طب دنسروخ برحسب گزارش شفا یافته ها

امروز:

http://www.khorsand.org/main/archivesm/003827.html

http://www.khorsand.org/main/archives/003331.html
http://www.khorsand.org/main/archives/3337sara_oeuoeo_1.html


http://khorsand.org/main/archivesG/Bekarat6.html